Acoperământul Maicii Domnului
Adăugat de: maria.filipoiu

  ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI - PRAZNIC DE RUGĂCIUNE

Praznicul „Acoperământul Maicii Domnului” - 1 octombrie

După săvârșirea cântării celei de toată noaptea în luna octombrie, ziua întâi, fiind de față și mulțimea poporului la ceasul al patrulea din noapte, Sfântul Andrei, cel ce era credincios întru Hristos și-a ridicat ochii în sus și a văzut-o pe Împărăteasa Cerului - Acoperitoarea a toată lumea și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu - stând în văzduh și rugându-se, strălucind ca Soarele și acoperind poporul cu cinstitul său Omofor. Atunci Sfântul Andrei a zis către ucenicul său Epifanie: „Oare vezi, frate, pe Împărăteasa care se roagă pentru toată lumea?”. Iar el a răspuns: „O văd, sfinte părinte, și mă înspăimânt. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care tuturor celor ce aleargă la dânsa le este acoperământ și înfrumusețare”
Despre acest lucru s-a făcut încredințare în Constantinopol, împărăția lui Leon cel înțelept (împăratul cel drept credincios), întru slăvita biserică a Preasfintiei Născătoare de Dumnezeu, cea din Vlaherna.
Ea împodobește tot Ierusalimul duhovnicesc, adică Biserica lui Hristos, care cântă astfel către dânsa în praznicul acesta de acum: „O, ce minunată înfrumusețare a tuturor credincioșilor ești, împlinirea prorocilor, slava apostolilor și podoaba mucenicilor, lauda fecioarei și prea minunatul Acoperământ a toată lumea!”. - Fericitul Anastasie Sinaitul
Acum am fi pierit pentru fărădelegile noastre, de nu ne-ar fi acoperit Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. De nu s-ar fi rugat pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit de vrăjmașii vieții până acum?
Fără Acoperământul și sprijinul ei nouă, celor ce întotdeauna mâniem pe Dumnezeu, nu ne este cu putință a trăi, pentru că, greșind, cădem în păcat, după cum zice Sfânta Scriptură: „Multe sunt bătăile păcătosului.” (Psalmul 31, 11).
Preacurata Fecioară Maria, are cu ea săgețile celor puternici, adică rugăciunile sfinților, cei ce se roagă împreună cu dânsa. Căci nu singură s-a arătat în biserică stând în văzduh, ci cu oștile îngerești și cu mulțime de sfinți, care în haine albe și cu cucernicie stăteau împrejurul ei. Rugăciunile cele către Dumnezeu ale tuturor sfinților acelora sunt ca săgețile celor puternici care pot să gonească toate taberele vrăjmașului. Între toți sfinții ce s-au arătat în Biserica lui Hrios cu Preacurata Fecioară, doi erau mai aleși: Sfântul Ioan Înaintemergătorul „altul mai mare decât el nu s-a născut între cei născuți din femeie”  și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, pe care îl iubea Iisus și care s-a rezemat pe pieptul Lui. Pe amândoi rugătoarea noastră, Fecioara Maria i-a luat cu ea la rugăciunea pentru noi, ca pe cei ce au multă îndrăzneală către Dumnezeu și prin ajutorul lor să-L înduplece pe Dumnezeu spre milă, pentru că mult poate rugăciunea Maicii în fața Fiului ei. Și a stat Preacurata Fecioară între acești sfinți precum chivotul între doi heruvimi, precum scaunul Domnului Savaot între serafimi, precum Moise cu mâinile întinse între Aaron și Or.
De aceea se cuvine să prăznuim Acoperământul Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, aducându-ne aminte de acea preamărită arătare a ei care a fost în biserica Vlahernei, fiind văzută de Sfântul Andrei și de Epifanie. Să prăznuim, mulțumind Acoperitoarei noastre pentru această mare milostivire arătată neamul creștinesc. S-o rugăm pe ea, acum și întotdeauna, cu milostiviri să ne acopere pe noi, cei care avem nevoie de Acoperămîntul ei, precum ne sfătuiește Prorocul Isaia: „Ascundeți-vă cât de puțin, până ce va trece mânia Domnului”  - Isaia 26, 20
Precum Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu a văzut pe cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare, așa și Sfântul Andrei din biserica Vlahernei, cea asemănătoare cerului, a văzut-o pe Mireasa cea fără de mire îmbrăcată în porfiră ca Soarele.
Semnul văzut de Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu închipuia pe Acoperitoarea noastră, care s-a săvârșit în acea vreme când a arătat tulburarea întregii făpturi: „Se făcură fulgere, glasuri și tunete, cutremur și grindină mare și un semn mare s-a arătat pe cer – o femeie îmbrăcată în soare”. Deci, pentru ce semnul acela, care înainte închipuia pe Preacurata Fecioară Maria nu s-a arătat mai înainte de fulgere, de tunete, de glasuri, de cutremur și de grindină, când încă toate stihiile erau în pace, ci numai atunci când s-a făcut tulburarea cea înfricoșată a cerului și Pământului? Ca să se arate Acoperitoarea noastră în vremea cea rea, când năvălește necazul asupra noastră. Atunci vine în ajutorul nostru și ne ocrotește de fulgerele amăgitoarei deșertăciuni lumești, care ne stăpânesc îndelung de glasurile mândriei vieții și de cele ale slavei deșarte, de tunetele năpădirii năprasnice a vrăjmașului, de cutremurul patimilor și de grindina pedepsei celei de sus care năvălește asupra noastră pentru păcate. Căci, atunci când toate aceste primejdii ne supără pe noi, îndată, ca un semn mare se arată Ajutătoarea cea grabnică a neamului creștinesc, păzindu-ne sub Acoperământul ei.

Troparul Acoperământului Maicii Domnului

„Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi cău­tând către Preacinstită Icoana ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu Cinstitul tău Acoperă­mânt şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântu­iască sufletele noastre.” (Doxologia)

Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Maică Fecioară Maria!

Preasfânta Fecioară Maria, spre care nădăjduim să scăpăm, că sub Acoperământul ei niciun fir din capul nostru nu va pieri. Numai cu umilință către dânsa să strigăm, zicând: „Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, că tu ești acoperitoarea noastră, Preasfântă Fecioară Maria!”
În ziua pătimirii noastre acoperă-ne, Stăpână a toată lumea!
Toate zilele vieții noastre sunt rele, precum odată Iacov cel din Legea Veche a zis: „Puține și rele au fost zilele anilor vieții mele”.
Rele sunt zilele noastre în care vedem numai răul și multe răutăți facem, adunându-ne nouă mânie în fața lui Dumnezeu. Deci, în toate zilele noastre cele rele, Sfântă Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, te rugăm, acoperă-ne pe noi în toate zilele noastre, dar mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărți de trup. Vino în ajutor nouă și să ne ia sub Acoperământul tău și ne apără pe noi de duhurile rele din văzduh și în ziua înfricoșătoarei judecăți!
Amin!


  Rugăciune în vremuri de primejdii

Ca în vremurile cumplite, și în cele mai de pe urmă, când s-au înmulțit păcatele noastre, s-au înmulțit și primejdiile asupra noastră, încât s-au împlinit cuvintele Sfântului Pavel, care zicea: „Primejdii de la tâlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetăți, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între frații cei mincinoși” - II Corinteni 11, 26.
Atunci se împlinesc cuvintele Domnului: „Se va scula neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri”, când vin peste noi năvălirile de alt neam, războaiele cele dintre noi și rănile cele purtătoare de moarte, atunci Preacurata și Preabinecuvântata Fecioară Maria, Maica Domnului ne ia sub Acoperământul ei, spre apărare, ca din toate primejdiile să ne scape de foamete, de ciumă și de cutremure să ne apere, de războaie și de răni să ne acopere și să ne păzească pe noi sub Acoperământul său, nevătămați.
Precum în vremuri de primejdii ne acoperă cu Acoperământul tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu pentru tămăduirea trupurilor și sufletelor noastre, cei care ne rugăm ție - Maică Sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos - în vremuri de pandemie COVID-19, la început de mileniul  III.
Acoperământ nu ne-am făurit, ca să scăpăm de furia lui Dumnezeu pentru patimile și necugetările noastre, în afară de Acoperământul Sfintei Fecioare Maria, Stăpâna lumii.
De aceea te rugăm, Stăpâna noastră, dăruiește lumii izbăvire de vrăjmașul nevăzut, numit Coronavirus și ia-ne sub Acoperământul tău!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru lumea aflată în grea suferință, spre slava Sfintei Treimi, în numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor!
Amin!

Maria Filipoiu / UZPR
București, România


Distribuie:

  • Facebook
  • Twitter

Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.